До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років

 

В рамках  відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921років у нашому навчальному закладі було проведено ряд заходів:

Інформаційна хвилинка у 5 класі "Переломна весна 1917року";

година спілкування у 6 класі "Герої серед нас: достойний шлях М Покідченка"; 8 клас перегляд презентації "Українська революція 1917-1921років"; 10 клас - бесіда "Початок національного відродження";

11клас -виховна година "Державний переворот. Українська держава" А також у бібліотеці розміщена книжково-ілюстративна виставка під назвою" Українська революція: Доба Центральної Ради"

 

 

ГРАФІК роботи шкільних гуртків

 

Назва

гуртка

Клас

Понеділок

 

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Ансамбль

9

 

 

14.15 – 16.45

 

 

Моделювання іграшок – сувенірів

7-9

15.20 – 16.55

 

 

 

 

«Українська мова»

5

 

 

 

15.20 – 16.55

 

Хореографічний

гурток

5-6

15.20 – 16.55

 

 

 

 

                       Програми гуртків

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №15

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

2 роки навчання

Початковий, основний рівень

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

П о ч а т к о в и й  і о с н о в н и й  р і в н і

В умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості,

розвиток її найдієвіших сил і можливостей.

Одним із важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання

особистості є її здатність творити. Розвиток цього творчого потенціалупокладається як на шкільну так і на позашкільну освіту.

Універсальними у вирішенні завдань художнього й особистісного розвитку дітей, громадського та духовного становлення підростаючого покоління є заняття з образотворчого мистецтва. Це зумовлено тим, що вже у ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості дитини.

У процесі малювання, ліплення та конструювання вихованці набувають

активності, самостійності й ініціативності, у них виховуються товариські

відносини, почуття взаємодопомоги та взаємоповаги.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами

образотворчого мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які

стосуються образотворчого мистецтва.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками живопису, графіки,

конструювання, скульптури, декоративного мистецтва.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей: спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобамимистецтва, варіативності та асоціативності.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення

до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку;

популяризації народних промислів.

Програма розрахована на роботу з дітьми віком від 6 до 16 років. Заняття

проводяться двічі на тиждень, загальною кількістю 2 год.

Програма інтегрує знання гуртківців з образотворчого мистецтва,народознавства, креслення.

Основною формою навчання образотворчому мистецтву дітей у групах

початкового рівня є гра, під час якої відбувається поступовий перехід відпростих до складніших видів творчості.

У цьому віці учні займаються малюванням, ліпленням, аплікацією,конструюванням.Виконання малюнків кольоровими олівцями — одне з найулюбленішихзанять дітей, яке сприяє розвитку їхньої фантазії та творчої активності. Творчаробота, що виконується кольоровими олівцями, має свої особливості. Спочаткузображення вимальовується за допомогою лінії, а потім заштриховується. Такапослідовність сприяє розвитку аналітичного мислення дитини. Крім того,лінійні контури допомагають у розфарбуванні об'єкту олівцем, ясно вказуючина межі окремих частин.

Використання фарб має велике значення для розвитку в учнів почуття

кольору та форми, оскільки фарбами краще передавати кольорове розмаїття

навколишнього світу. Виконання подібного завдання олівцем набагатоскладніше, бо це потребує розвинутих технічних навичок.На уроках ліплення використовується м'який пластичний матеріал(пластилін або глина), який легко піддається дитячій руці. Діти виконуютьроботу на площині та в об'ємі за гнучкою методикою: спочатку вивчаютьпрості, а потім створюють складні форми.Заняття аплікацією — це знайомство з матеріалами різних видів, вивченнязаконів композиції. Виконання аплікаційних зображень дає дітям можливістьоволодіти навичками роботи з ножицями, прийомами клеєння тощо.

Метою завдань з конструювання є розвиток художньо-творчого мислення й

творчої фантазії вихованців. Діти вчаться виготовляти оригамі з домальовкою,

ялинкові прикраси, сувеніри, вітальні картки та ін.

Художньо-творча активність дітей спрямована не лише на відтворення

художнього образу, але й на обговорення малюнка. Основою спілкування між

педагогом і дитиною є діалог.

Уроки малювання чергуються з уроками ліплення, аплікації таконструювання; в їхню структуру включаються рухливі паузи, вправи, щосприяють зняттю м'язової напруги руки, тулуба, покращують позитивний

емоційний стан дитини.

На заняттях основного рівня завдання педагога полягає в тому, щоб

найбільш ефективно розвинути творчі здібності учнів, забезпечити формування

у них практичних навичок образотворення.Важливим етапом навчання основного рівня є вивчення дітьми видів,жанрів і специфіки художнього образу, знайомство їх із синтезом мистецтв ізасобами художньої виразності, засвоєння різноманітних технічних прийомівстворення художніх робіт.

Дитячий твір необхідно сприймати таким, яким він є, не додаючи до нього жодного власного штриха. Педагог лише визначає, що одна з дитячих робіт заслуговує на увагу а інша не зовсім досконала з тих чи інших причин. У жодному разі не можна протиставляти за ступенем «талановитості» роботи однолітків. Негативне суперництво всередині дитячого колективу неприпустиме та згубне, адже воно робить небезкорисливими мотиви дитячої творчої діяльності. Педагог має спрямувати свої зусилля на формування у гуртківців особистої пізнавальної активності шляхом досягнення позитивних емоцій, вольових якостей, самодисципліни та самооцінки. Остання в свою чергу впливає на формування самоповаги та упевненості дитини в собі; формування демократичного ставлення до процесу навчання, вміння вихованців висловлювати свою точку зору, розвиток усвідомлення ними важливості та корисності виконаної роботи.

Важливим етапом навчання основного рівня є вивчення дітьми видів, жанрів і специфіки художнього образу, знайомство їх із синтезом мистецтв і засобами художньої виразності, засвоєння різноманітних технічних прийомів створення художніх робіт. Учні опановують ускладнення палітри кольорів, створення загальної гами творчої роботи та передавання фактури предметів різними засобами.

Педагогові слід докласти зусиль, аби його вихованці засвоїли основні положення образотворчої грамоти. Колір на картині й колір у природі — дві

різні речі. Невідповідність діапазону кольорів природи і палітри художника

змушують його не копіювати, а зображувати. Від того мистецтво живопису поєднує у собі пізнання про дійсність, а не її копію, а зображення не є повторенням побаченого, а образом. У зв'язку з цим художник завжди виконує переведення нескінченої кількості кольорових гармоній природи на обмежений набір фарб, а об'ємно-просторове життя кольору — на суму кольорових плям на площині. Разом із вирішенням колористичних завдань діти засвоюють композиційні прийоми та способи композиційної організації площини, вивчають закони перспективи.

Під час занять із вихованцями використовуються різні методи. Наприклад,

правильному зображенню форми, кольору та розташування предмета у площині картини передує його детальне вивчення. Малюнок може бути виконаний учнями згідно з власною фантазією. Під час такої роботи значна увага має приділятися створенню композиції. Спочатку юний художник придумує ескіз, який має висловити його задум. Потім зображення переноситься на аркуш більшого розміру, де предмети або об'єкти зображуються ретельніше. Робота фарбами починається з розробки форми або контрформи. На заняттях слід використовуються зразки, особливо коли ведуться декоративні та дизайнерські роботи, а тому метою завдання стає засвоєння різноманітних прийомів. Ще одним методом роботи з дітьми цієї вікової категорії є імпровізація, яка заохочує вихованців.

Протягом перших років навчання на основному рівні проводяться заняття за однією темою, але з різним програмним змістом для дітей кожної вікової категорії.

Значна частина занять присвячується використанню кольору, як засобу гармонізації форми та художньої виразності. Велика увага приділяється засвоєнню поняття про специфіку декоративного образу, про декор, як засіб збагачення форми й композиційної організації образотворчої поверхні та створення декоративних композицій. На заняттях живописом вихованці працюють у жанрах натюрморту, пейзажу та портрету Така робота вимагає знання основних законів зображення: вибору точки зору, врахування явищ лінійної перспективи, дотримання колористичної єдності зображення, відтворення особливостей будови окремих

складових частин композиції, взаємозв'язок частин і цілого. На заняттях із малюнка вивчаються правила перспективи, передавання форми й пропорцій, прийоми зображення світлотіні. Роботи виконуються у графічній техніці за допомогою штриха, лінії, плями, крапки. Значна частина занять відводиться малюванню людини і тварин, вивченню їхньої будови та зовнішнім особливостям. Студійцям пропонуються завдання на створення одно- та багатофігурних композицій, малювання людей і тварин у русі.

На основі набутих знань із живопису та малюнка студійці вивчають декоративно-прикладне мистецтво. Вони знайомляться з народною творчістю та освоюють прийоми роботи народних майстрів, виконують розписи тканини у техніці батика та займаються писанкарством. Обов'язковою є робота на пленері — малювання тварин і рослин із натури, відтворення стану природи у пейзажах і натюрмортах.

 

Початковий    рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№п\п

Розділ, тема

Кількість  годин

Всього

Теорія

Практика

1

Вступнезаняття

2

2

-

2

Малювання

24

4

20

3

Ліплення

18

2

16

4

Аплікація

10

2

8

5

Конструювання

10

2

8

6

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

6

-

6

7

Підсумковезаняття

2

2

-

 

Разом

72

14

58

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Прилади та матеріали для малювання (кольорові олівці, воскова крейда, крейда, гуаш, фломастери, пензлі, папір).

 

2. Малювання (24год)

Урок-бесіда «Кольоровий світ». Мистецтво малювання. Кольори, які оточують нас. Основні кольори. Порівняльний аналіз кольорів. Можливості та символіка кольору. Симетрія як засіб гармонізації форми. Узгодження силуетної форми і декору. Можливості силуетних геометричних форм. Коло. Види ліній, їхні напрямки. Розташування зображень предметів на аркуші. Види декоративного мистецтва. Розташування різних орнаментальних елементів на площині. Прийоми зображення простих форм. Поняття про формат і раціональне заповнення його зображенням.

Практична робота:

- малювання звірів, птахів, риб і комах: ведмедик, смугастий кіт,

курчатко, черепаха, кольорові риби, павучок, кольорові метелики тощо;

- малювання дерев, квітів та інших рослин: ялинка, кольорові листочки з різних дерев, самоцвіт-семицвіт, травичка, гриби тощо;

- малювання окремих об'єктів і явищ: будиночок для гнома, веселка, зірочки на небі, сніжинки, повітряні кульки тощо;

- малювання овочів і фруктів: вишеньки, морква, огірок, помідор, яблуко тощо;

- декоративне малювання: розмальовки глечика, яйця, розпис тарілки,прикрашення килимка та рушника тощо.

 

3. Ліплення (18год)

Урок-бесіда «В майстерні у скульптора». Матеріали для ліплення: пластилін, глина. Формування навиків модифікації (видозміни) форм. Передавання основного характеру об'ємної форми. Формування навиків відтворення предметів простої форми. Предмети складної форми. Порівняльний характер форм і розмірів та їхніх складових частин. Формування навичок відтворення предметів різних розмірів.

Практична робота:

- ліплення посуду: барильце, глечик, куманець, тарілка, чашка тощо;

- ліплення овочів і фруктів: буряк, виноград, груша, капуста, яблуко

тощо;

- ліплення звірів, птахів, риб та інших тварин: ведмедик, зайчик, собачка,

скалярія, ящірка тощо;

- ліплення дерев та квітів: береза, яблуня, конвалія, пролісок, троянда

тощо.

 

4. Аплікація (10 год)

Вивчення прийомів вирізування та склеювання. Формування навиків роботи з ножицями. Композиційно правильне розташування об'єктів на аркуші.

Практична робота:

- виготовлення аплікацій: будинок, вантажівка, квітка, кошеня, птах.

 

5. Конструювання (10 год)

Формування навиків робіт із ножицями та папером. Конструювання

об'ємної форми з окремих елементів.

Практична робота:

- виготовлення вітальної листівки;

- виготовлення об'ємних предметів: маски, ялинки, ялинкової гірлянди

тощо.

 

6. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (6год)

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю.

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних та художніх музеїв. Відвідування виставок дитячих робіт. Відвідування художніх виставок. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців студії (аналіз та відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття виставок).

 

7. Підсумкове заняття (2 год)

Творчий звіт гуртківців. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо.

 

Основний  рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№п\п

Розділ, тема

Кількість  годин

Всього

Теорія

Практика

1

Вступнезаняття

2

2

-

2

Станковий і декоративний живопис

24

4

20

3

 Графіка

18

2

16

4

Тематична і декоративна композиція

10

2

8

5

Робота на планері

10

2

8

6

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

6

-

6

7

Підсумковезаняття

2

2

-

 

Разом

72

14

58

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Інструменти та матеріали, їхнє призначення (акварель, кольорові олівці, воскова крейда, крейда, гуаш, фломастери, пензлі, ручка з пером, кулькова ручка, папір, тонований папір, ножиці, ніж для нарізання паперу, клей, металеві лінійки, пластилін, глина, стеки).

 

2. Станковий і декоративний живопис (24год)

Види образотворчого мистецтва. Засоби художньої виразності у живописі.

Закономірності кольорового кола. Теплі та холодні кольори. Основні й

похідні кольори. Відтворення стану природи засобами живопису. Освоєння просторових явищ. Елементарні закони перспективи. Пропорції і будова частин обличчя людини. Лінія, пляма, крапка.

Практична робота:

- малювання веселки;

- малювання натюрморту з квітами, фруктами, ужитковими речами;

- пейзажі: «Моє місто», «У селі навесні», «Кораблі на морі», «Золота

осінь», «Квітучі дерева»;

- портрети: «Моя мама», «Мій друг», «Автопортрет».

 

3. Графіка (18год)

Лінія, пляма, крапка. Формування графічних навичок.

Практична робота:

- графічні роботи за темами: «Флора і фауна», «Які бувають дерева?»,

«Чарівні бані соборів», «Морські мешканці», «Світ комах».

 

4. Тематична і декоративна композиція (10 год)

Закони композиції. Станкова композиція. Досягнення врівноваженості

шляхом рівномірного розташування елементів на площині. Образ людини в

композиції. Декоративна композиція. Урок-бесіда «Твори декоративно-прикладного мистецтва». Види декоративно-прикладного мистецтва. Вивчення зразків. Збагачення силуетної форми декором. Симетрія як засіб композиційної організації площини, рівновага в композиції.Народні традиції у декоративно-прикладному мистецтві.

Практична робота:

- станкова композиція;

- малювання за темами: «Дари осені», «Збір урожаю», «Спорт», «Цирк»,

«Кольорові будиночки».

- декоративна композиція;

- малювання за темами: «Панно з квітами», «Хустка з рослинним

орнаментом», «Розпис тарілки», «Орнамент для оздоблення рушника»,

«Писанка», «Петриківський розпис».

 

5. Робота на пленері (10год)

Практична робота:

- малювання живої природи (тварин та рослин) з натури;

- відтворення стану природи у пейзажах. Натюрморти.

 

6. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (6 год)

Пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю.

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних і художніх музеїв.

Відвідування виставок дитячих робіт. Відвідування художніх виставок.

Вироблення у вихованців навичок сприйняття творів. їхнього аналізу та

інтерпретації у власній художній діяльності.Підготовка та проведення тематичних і персональних виставок робіт вихованців студії, а також виставок, присвячених пам'ятним подіям чи святам (аналіз і відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття виставок).

 

7. Підсумкове заняття (2 год)

Звітна виставка вихованців студії. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Учні повинні знати:

- правила користування графічним матеріалом;

- основні кольори та їхні особливості;

- прийоми розташування предметів на площині;

- способи відтворення простих предметів;

- способи передавання будови, пропорцій, форми, об'єму предметів;

- способи передавання форми та об'єму предметів засобами світлотіні з

урахуванням тональних відношень;

- правила виконання художніх робіт із матеріалів різних видів;

- закони композиції;

- пропорції людського тіла.

 

Учні повинні вміти:

- сприймати малюнок як основу усіх видів образотворчого мистецтва;

- працювати олівцем, пастеллю, вугіллям, тушшю, крейдою;

- передавати колір предметів та кольорові співвідношення між предметами;

- використовувати у роботі основні закони композиції;

- користуватися законами лінійної перспективи;

- володіти різними видами розпису;

- користуватися олівцем, пастеллю, крейдою, вугіллям;

- зображувати прості предмети;

- працювати з різними матеріалами;

- володіти прийомами вирізування та склеювання;

- створювати прості об'ємні форми.

 

 

     ПРОГРАМА ГУРТКА 

«Юні мовознавці»

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання української мови в гуртках та секціях у позашкільних закладах є важливою складовою навчально-виховного процесу. Відбувається збагачення й розширення знань учнів із рідної мови; створюється інтелектуальний фон, що сприяє свідомому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу; розвиваються уміння і навички усного й писемного мовлення, творчі здібності школярів.

Проте головне значення занять з української мови в позашкіллі полягає в забезпеченні належного рівня комунікативної компетенції, що передбачає вміння вільно й доречно користуватися виражально-зображальними можливостями української мови в різних життєвих ситуаціях, незалежно від професійних пріоритетів, акумулювати в собі національні мовні традиції, комунікативну етику, знати й по­важати мову власного народу.

Програма гуртка «Юні мовознавці» передбачає формування стійкого інтересу учнів до різноманітних мовних одиниць і явищ, типів і стилів мовлення в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Тематичне наповнення кожного заняття допомагає збагатити відповідний понятійний апарат школярів, розвинути пізнавальну сферу та розширити світоглядні обрії, що є важливим компонентом для формування гармонійної особистості в цілому.

Пропонована навчальна програма «Юні мовознавці» є комплексною, охоплює різні розділи мови, які вивчають під час занять учні 5-7 класів, і передбачає навчання дітей в групі початкового рівня протягом 1 року. Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі поглибленого вивчення української мови засобами дослідницької діяльності. Досягнення цієї мети передбачає формування в учнів таких компетентностей:

         пізнавальної: оволодіння поняттями, знаннями у сфері мови й мовлення, опанування нормами української літературної мови; пізнання комплексного характеру мовних знань, універсальності людської мови як засобу спілкування в усіх сферах її вживання; ознайомлення із головними чинниками науково-дослідницької роботи;

         практичної: вдосконалення орфографічних, пунктуаційних на­вичок, комунікативних умінь; закріплення навичок роботи зі словниками, додатковою літературою, самостійного складання лінгвістичних задач, написання творів різних типів, редагування текстів, конспектування, підготовки виступів; навчання вмінню створювати необхідні для сучасної людини мовні одиниці; формування навичок науково-дослідницької діяльності;

— творчої: набуття досвіду самостійної роботи з мовними одини­цями з метою самовираження; розвиток образного мислення, його гнучкості, критичності, образності; уміння здобувати знання, визначати специфічні аспекти мовної проблеми, формувати свою думку; розвиток уяви, творчої ініціативи; формування стійкого інтересу до мовотворчості; розвиток пізнавальної потреби та бажання творчої самореалізації;

— соціальної: розвиток мовної культури; формування громадянської позиції; виховання поваги до праці загалом і роботи над словом зокрема; формування ціннісного ставлення до себе й інших; виховання позитивних якостей: відповідальності, самостійності, працелюбства, впевненості у власних силах, уміння працювати в колективі тощо.

Зазначена мета й завдання роботи гуртка дозволяють реалізувати навчальну, розвивальну та виховну функції освітнього процесу. З огляду на це, пропонована програма передбачає набуття і вдосконалення мовленнєвої компетенції в ході аналізу актуальних навчальних і життєвих проблем, у розв'язанні яких учні бачать особистісний сенс, що зумовлює формування стійкої пізнавальної мотивації щодо вивчення мови. Дотримання принципу взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку дає змогу подолати формальний характер мовної освіти.

Кожне заняття містить теоретичну і практичну частини.

На заняттях мовного гуртка початкового рівня застосовуються як пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, робота з підручниками та наочним матеріалом), так і репродуктивні та проблемно-пошукові методи навчання (відтворення інформації, постановка і вирішення проблеми, пошуково-дослідницька робота). Перевага надається інтерактивним технологіям.

Пропонована програма гуртка передбачає різноманітні форми організації навчального процесу, зокрема:

а) індивідуальне самонавчання (під час індивідуального самонавчання учні виконують ту чи іншу самостійну роботу з об'єктами, що вивчаються, з підручником, приладами, розв'язання мовних задач, дослідницьку роботу і складають письмове повідомлення про результати);

б) парне взаємонавчання (учні у стабільних парах або в парах змінного складу пояснюють одне одному певне питання, захищають власну тему, оцінюють результати роботи товариша тощо);

в) групова робота за спільною темою (навчання відбувається всередині групи; учні, об'єднані в групи, взаємодіють усередині них: пояснюють новий матеріал, обговорюють його, оцінюють свою діяльність, готують презентацію);

г) взаємонавчання груп (групи, які займаються вирішенням різних проблем або різними видами навчальної діяльності, — теоретики та експериментатори — тимчасово об'єднуються для того, щоб обмінятися досвідом, інформацією, проблемами);

ґ) «самоврядування» (один або двоє учнів навчають увесь клас, ведуть заняття, організовують певну його частину);

д) «самоорганізація» (наприклад, спонтанне або спеціально організоване формулювання задуму уроку або серії уроків може обумовити створення координаційної групи учнів, яка згодом складає план проведення заняття на задану тему і добирає оптимальну технологію навчання, готує та проводить його);

е) підготовка учнями виступів (відпрацювання таких видів діяльності, як техніка виступу, методика ведення дискусії, формулювання запитань та відповідей на них, аргументація думок, рецензування, оцінювання, аналіз).

Серед найбільш ефективних прийомів проведення занять гуртка — мовно-літературні ігри (ділові, рольові, імітаційні, тренінгові), заочні мандрівки, конкурси, естафети, вікторини, відгадування загадок, криптограм, шарад, кросвордів, аукціони, створення власних проектів, словникова робота, редагування, інсценізації, соціодрами, творчі звіти, тестування, інтегровані види роботи тощо.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.

З метою посилення мотивації до навчання перевірка та оцінювання рівня мовних знань, умінь і навичок здійснюється під час виконання гуртківцями різноманітних завдань і вправ, а також у формі вікторин, конкурсів.

За даною програмою можуть проводитися також заняття в групах індивідуального навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Дана програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в порядок і зміст навчальних тем, самостійно планувати кількість годин, враховуючи підготовку дітей та інтереси вихованців.

 


 

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1.      

Вступне заняття

2

1

1

2.      

Чарівна таємничість мови

2

1

1

3

Правила юного лінгвіста

4

2

2

4

Зв'язки між словами

4

2

2

5

Цікаво про звуки й букви

2

1

1

6

Загадковий світ складів, наголосів, інтонацій

4

2

2

7

«Не бійтесь заглядати у словник...»

4

2

2

8

Стежками неології та словотворення

4

2

2

9

3 історії власних імен

4

2

2

10

«Ключі, що відчиняють двері і серця»

4

2

2

11

Ці незвичайні звичайні відмінки

4

2

2

12

Цікаво про пунктуацію

4

2

2

13

Дивні числівники

4

2

2

14

Океан слів і граматика

2

1

1

15

Як народжується слово

4

2

2

16

Спова-ліліпути і слова-велетні

2

1

1

17

Де ти, кореню? Озовися!

4

2

2

18

«Дивлюся на слово та й думку гадаю...»

2

1

1

19

«Хай слово мовлено інакше...»

4

2

2

20

Щоб словам тісно, а думкам просторо

4

2

2

21

Я маю тільки те, що маю

4

2

2

22

Немає дива, є дива

4

2

2

23

Чому крикливі слова стали реченнями

4

2

2

24

Марафон у синтаксисі

4

2

2

25

Червоне світло на синтаксичному перехресті

4

2

2

26

У граматиці сусідів вибирають

4

2

2

27

Іменниковому роду нема переводу

4

2

2

28

«О слово рідне, хто без тебе я...»

4

2

2

29

Мандрівка в поетичний світ

4

2

2

30

Навчання як дослідження

4

2

2

31 - 34

Екскурсії, конкурси, тематичні заходи

8

2

6

35

Підсумкове заняття

2

1

1

       Разом

35

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Роль слова в житті людини. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. Практична робота. Дидактична гра.

2. Чарівна таємничість мови (2 год)

Мова та її функції. Закон економії мови (явище ущільнення мовлення), словотворче значення звуків-фонем. Точність слововживання, лексична норма.

Засвоєння різних за походженням нових слів, слів у прямому й переносному значеннях.

Граматична роль слів у побудові речення і висловленні думки.

Засвоєння складних випадків слововживання.

Складання речень, поліпшення їх структури відповідно до мети висловлювання.

Звукова організація тексту художнього стилю.

Практична робота. Виконання вправ на розрізнення точного й неточного слововживань, виокремлення частин слова, уживання слів у прямому й переносному значеннях; складання речень відповідно до мети висловлювання.

Розв'язування ребусів і головоломок.

3. Правила юного лінгвіста (4 год)

Риси юного лінгвіста. Прийоми швидкого читання, запам'ятовування. Способи розвитку логічного, асоціативного мислення. Засвоєння слів у прямому й переносному значеннях. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних. Уміння висловлювати ставлення до людини через її опис. Прислів'я, співвідносні з реченнями. Практична робота. Складання твору-опису зовнішності. Розв'язування та складання ребусів і головоломок. Складання тесту з вивченої теми.

4. Зв'язки між словами (4 год)

Основна думка тексту. Частота вживання певних звуків (поняття про фонетичний сим­волізм), частин мови.

Граматичний зв'язок у реченні. Дослідження частоти вживання службових частин мови; особливості вживання прийменників, сполучників, закінчень для зв'язку слів у реченні; явище переходу іменників у прикметники.

Значення і походження фразеологізмів. Засвоєння фразеологізмів, слів у прямому й переносному значеннях. Зображально-виражальні можливості фразеологізмів.

Практична робота. Виконання вправ на удосконалення навичок виразного читання; уміння виділяти в тексті основну думку; грамотну побудову речення.

Виконання вправ на пояснення значення і походження окремих Фразеологізмів; аналіз частоти вживання певних звуків частин мови; перетворення іменників у прикметники.

Підготовка матеріалу про відомих лінгвістів, мову есперанто.

Складання усного повідомлення на соціокультурну тему.

Конкурс «Створи асоціативну схему».

5. Походження письма. Виникнення слов'янської азбуки (4 год)

Види й форми давнього письма. Походження письма. Перший алфавіт. Кирилиця. Виникнення слов'янської азбуки.

Загальне уявлення про ономастику: сліди давньослов'янської мови в сучасній українській мові (імена, географічні назви). Слов'янські імена.

Ознайомлення і спроби прочитання давніх записів.

Стилістична вмотивованість уживання старослов'янізмів. Уживання застарілих слів у складі епітетів.

Практична робота. Підготовка повідомлення про історію виникнення окремих слов'янських слів, добір матеріалу про окремі літери старослов'янської мови, яких немає в сучасній українській графіці.

Робота з текстом, що написаний старослов'янською мовою.

Складання лайнворда, розв'язання кросворда за вивченою темою.

Укладання словничка імен слов'янського походження власної родини.

6. Цікаво про звуки й букви (2 год)

Класифікація звуків і букв.

Звукова модель слова (звукопис). Фонетичний символізм. Роль голосних звуків для досягнення виразності мовлення.

Звукова характеристика слова. Відображення закону милозвучності української мови у вимові й на письмі.

Закон економії мови (явище спрощення приголосних; уживання одно-, двозвучних прийменників у/в, з/із/зі, сполучників і/й).

Поетичні портрети окремих звуків; уживання слів з -ьо- та -йо-у загадках.

Практична робота. Виконання вправ на складання звукових моделей слів; обгрунтування написання слів із вивченими орфограмами. Добір і впорядкування матеріалу на лінгвістичну тему. Конкурс на відгадування загадок, головоломок на задану тему.

7. Загадковий світ складів, наголосів, інтонацій (4 год)

Складотворча роль голосних звуків. Правила складоподілу.

Окремі орфоепічні норми української мови. Правила перенесення

слів із рядка в рядок. Слова-паліндроми.

Інтонування слів і речень залежно від мети спілкування. Складання партитури.

Практична робота. Знайомство і вивчення будови орфоепічного словника.

Виконання вправ на складоподіл, перенесення слів, правильного ставлення наголосу.

Виконання вправ на інтонування висловлювань відповідно до ситуації та мети спілкування.

Робота з віршами-паліндромами. Складання паліндромічних висловів, зашифровок. :

Складання партитури поетичного чи прозового уривків.

Декламування текстів різних жанрів.

Вікторина за вивченою темою.

8. «Не бійтесь заглядати у словник...» (4 год)

Поняття про лексикографію. Види словників (філологічні й нефілологічні, одномовні чи кількамовні). Типи одномовних словниів. Будова словників. Лексичне значення слова.

Лексичне і синонімічне багатство оратора — одна з передумов переконливого виступу.

Уживання слів зі сфери театру, музики, живопису. Практична робота. Знайомство і вивчення будови різних видів словників.

Виконання вправ на повторення правил написання вивчених орфограм, тлумачення слів, переклад українською слів із російської мови. Підготовка матеріалу на лінгвістичну тему. Конкурс ораторського мистецтва.

9. Без граматики не вивчиш і математики (4 год)

Роль і структура граматики.

Поняття про граматичне значення слова, граматичну норму.

Граматичні засоби поєднання слів у словосполученні та в реченні.

Особливості перекладу українською мовою прийменникових конструкцій з російської мови. Граматичні особливості частин мови в інших мовах.

Складні випадки слововживання.

Граматичні зв'язки в прислів'ях і приказках.

Практична робота. Виконання вправ на засвоєння понять «гра­матичне значення слова», «граматична норма».

Виконання вправ на засвоєння знань щодо особливостей керування дієслів у словосполученнях з іменниками в непрямих відмінках, виправлення граматичних помилок у деформованих висловлюваннях; переклад українською мовою прийменникових конструкцій із російської мови.

Складання твору-опису (за опорними словами чи зображенням), висловлення власного ставлення до описаного.

Складання й розв'язання лінгвістичних задач за вивченою темою.

 

10. Таємниця граматичного роду (2 год)

Рід як граматична категорія. Родові антоніми. Рід у складноскорочених словах.

Особливості визначення граматичного роду (у назвах професій, У контексті). Іменники спільного роду.

Зміни в будові слова, спричинені зміною граматичного роду.

Уживання слів різного граматичного роду в поетичних і прозових текстах.

Практична робота. Виконання вправ на побудову речень з іменниками спільного роду, визначення роду в складноскорочених словах, переклад українською слів із російської мови, дослідження їх граматичного роду.

Добір та впорядкування матеріалу на лінгвістичну тему.

Конкурс на розв'язання і складання чайнвордів за вивченою темою.

11. Плекаймо культуру мовлення! (4 год)

Мовні обов'язки громадян. Складові культури мовлення: чистота й точність, доречна образність, слова мовного етикету.

Доречність уживання багатозначних слів, слів у переносному значенні. Урізноманітнення лексичної та граматичної будови мовлення.

Відсутність культури мовлення як засіб створення комічних ситуацій у гуморесках та усмішках.

Практична робота. Виконання вправ на виразність і культуру мовлення, визначення і правки неточностей у тлумаченні слів та слововживанні; знаходження й пояснення слів, ужитих у переносному значенні.

Редагування висловлювань, пов'язаних із мовним етикетом. Гра-соціодрама «Створення комічних ситуацій».

12. Чарівність і складність звичайного слова (4 год)

Зображувально-виражальні можливості слів. Загальне і конкретне значення слова.

Образне слово. Роль образних слів у розкритті задуму висловлювання і посиленні впливу на слухача.

Групи слів за походженням і вживанням.

Епітети, порівняння, метафори, персоніфікація.

Слова на означення птахів, тварин, тексти з їх описом.

Практична робота. Виконання вправ на виразне читання, створення образних висловлювань, розрізнення загального й конкретного значення слова, збагачення словникового запасу новими словами (українськими, іншомовними, стилістично забарвленими тощо).

Розгадування кросвордів, альтервордів, загадок.

Гра-імітація.

13. Стежками неології та словотворення (4 год)

Основні джерела неології і способи словотворення. Поняття про авторські неологізми, пароніми, каламбури. Ономастика.

Топонімія. Сліди історії в назвах предметів. Культура мовлення, стилістика.

Практична робота. Виконання вправ на засвоєння понять «неологізм», «паронім», «каламбур»; визначення значущих частин слова, словотворчих афіксів, основних способів творення слів.

Складання текстів певного стилю й типу мовлення за вивченою темою.

Дослідження походження запозичених слів, топонімів (на вибір) за допомогою словника.

Укладання словника неологізмів на певну тему. Гра-аукціон.

14. З історії власних імен (4 год)

Групи імен за походженням (власне слов'янські, з християнського календаря, західноєвропейські). Перехід імен античного походжен­ня в загальні назви. Псевдоніми.

Естетичність мовлення у власних назвах — іменах людей.

Практична робота. Підготовка повідомлення про походження власних назв.

Виконання завдання на тлумачення власних імен, які перейшли в загальні назви.

Вікторина на розпізнавання імен та прізвищ відомих людей за їх псевдонімами. Розгадування кросвордів, чайнвордів, словесних лабіринтів за вивченою темою.

Складання власних кросвордів за допомогою «Словника античної міфології».

15. Крилаті слова (4 год)

Поняття про крилаті слова. Особливості значення, будови, стилістичного вживання крилатих висловів.

Уживання крилатих слів як ознака культури мовлення.

Уживання крилатих слів у промовах — запорука ефективності виступу.

Яскрава образність крилатих висловів відомих письменників України, прислів'їв і приказок.

Практичіш робота. Виконання вправ на пояснення походження і змісту крилатих висловів, розпізнавання крилатих висловів у творах українських письменників.

Складання зв'язного висловлювання (опису, роздуму чи розповіді) на основі життєвих спостережень, використання крилатих висловів.

Розшифровування криптограм.

Вікторина за вивченою темою.

16. Художнє слово — мовний знак культури (4 год)

Особливості художнього слововживання (образність, метафоричність тощо). Авторська мовотворчість. Поняття «словесний образ», «мовне обличчя людини».

Уживання застарілих, старокнижних слів, неологізмів, контекстуальних синонімів, антонімів, синтаксично забарвлених слів.

Сполучники, прислівники, займенники; синоніми, спільнокореневі слова, повтори як засоби зв'язку речень у тексті. Виділення тематичних речень у мікротемі.

Суржик як соціальне і мовне явище.

Практична робота. Виразне читання художніх текстів різних жанрів.

Редагування речень, тексту із застосуванням засобів зв'язку речень у тексті. Аналіз текстів щодо художньо-естетичної ролі застарілих, книжних слів, авторської мовотворчості, характеротворчої ролі мови персонажа, суржику як засобу освітньо-культурної характеристики людини.

Дослідження музичності вибраних поезій, визначення тематич­ного речення в мікротемі.

Створення власних текстів-асоціацій, пейзажних замальовок.

17. «Ключі, що відчиняють двері і серця» (4 год)

Основні складові високої культури спілкування: нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність.

Передумови успішного спілкування. Основи мовного етикету. План самовиховання.

Практична робота. Складання й розігрування діалогу на тему, пов'язану з культурою спілкування. Аналіз діалогів. Гра-аукціон ввічливості. Складання плану самовиховання. Написання тесту за вивченою темою.

18. Ці незвичайні звичайні відмінки (4 год)

З історії відмінка як граматичної категорії. Особливості відмінків у сучасних мовах світу.

Роль відмінкових форм різних частин мови в будові речення і словосполучення. Відмінкові форми в дієслівних словосполученнях. Синонімія відмінкових форм.

Дотримання граматичної норми як одна з ознак нормативності мовлення.

Образотворча роль відмінкових словоформ. Практична робота. Виконання вправ на побудову словосполу­чень, добір певних відмінкових закінчень. Складання кросворда за вивченою темою. Мовна естафета за вивченою темою.

19. Цікаво про пунктуацію (4 год)

Функції розділових знаків. Групи пунктограм. Види речень за інтонацією, метою висловлювання, будовою. Риторичні звертання, питання, оклики. Партитура вірша.

Правила вживання трьох крапок, дефіса на позначення скороче­ного запису слова.

Практична робота. Виконання вправ на дослідження пунктуаційної відповідності речення його інтонуванню та розстановці пунктуа­ційних знаків.

Складання переліку розділових знаків української мови.

Виконання вправ на здобуття навичок у визначенні «риторичних тань», «риторичних питань», «риторичних окликів» у реченнях. Складання партитури вірша, виразне читання тексту.

Дослідження й формування ще не вивчених правил уживання трьох крапок дефіса на позначення скороченого запису слова на основі дібраних речень.

Вікторина за вивченою темою.

20. Дивні числівники (4 год)

Історія формування числівників у різних мовах. Групи числівників за значенням і будовою. Особливості узгодження числівників з іншими частинами мови у складі словосполучень, фразеологізми, у складі яких є числівники.

Вживання слів із числовим значенням у текстах різних стилів мовлення. Уживання числівників для позначення дат, часу (годин).

Використання числівників із метою надання текстові переконли­вості, точності; почуття міри у вживанні числівників.

Застосування числівників для складання загадок.

Практична робота. Докладний переказ тексту наукового стилю, що містить числівники.

Виконання вправ на розрізнення порядкових числівників і прикметників, визначення відмінкових форм числівників у складі фразеологізмів, загадок, прислів'їв тощо.

Переклад українською з російської мови словосполучень, що міс­тять числівники.

Складання кросворда за вивченою темою.

21. Океан слів і граматика (2 год)

Роль лексики і граматики у вираженні думки. Граматичне значення вивчених частин мови. Особливості визначення роду та відмінювання запозичених слів.

Вимова слів іншомовного походження та власне українських.

Синонімічні ряди, антонімічні пари слів.

Відображення в словниках певних граматичних форм слів.

Практична робота. Виконання вправ на добір синонімів, побудову синонімічних рядів, антонімічних пар.

Виразне читання текстів, визначення граматичних ознак незапозичених і запозичених слів серед вивчених частин мови.

Складання зв'язних висловлювань на соціокультурну тему.

Робота з «Офографічним словником української мови» — визначення певних граматичних форм слів.

Вікторина за темою заняття.

22. Як народжується слово (4 год)

Роль значущих частин слова в процесі словотворення. Морфемний і словотвірний розбори. Словотвірні гнізда, словотвірні ланцюжки.

Творення самостійних частин мови.

Авторські неологізми. Складноскорочені слова. Образотворча роль авторських неологізмів; відображення закону економії мови у відгадках до загадок.

Утворення назв рослин і тварин.

Практична робота. Редагування текстів: усування недоліків у їх будові, стилістичному використанні засобів словотвору. Виконання морфемного і словотвірного розборів.

Виконання вправ на утворення прикметників від прийменниково-іменникових конструкцій; іменників, що вказують на певну ознаку (проживання, національність, властивості тощо).

Укладання словника авторських неологізмів.

Зоологічна вікторина.

23. Слова-ліліпути і слова-велетні (2 год)

Граматична роль службових слів. Складні слова й абревіатури в українській мові. Вияв закону милозвучності в синонімії прийменни­ків, сполучників і часток.

Образотворча роль службових слів, складних і складноскорочених слів.

Практична робота. Аналіз синонімії прийменників, сполучників та часток; прийменників, часток; побудова речень із використанням засвоєних службових слів.

Виконання вправ на повторення вивченого матеріалу про складні та складноскорочені слова, сполучники; пояснення значення фразеологізмів та стилістично забарвлених слів, що містять слова-ліліпути; будову складних та складноскорочених слів.

24. Де ти, кореню? Озовися! (4 год)

Корінь як значеннєвий центр повнозначного слова. «Безсилі» корені. Особливості кореневих змін у спільнокореневих словах.

Вимова і написання слів з орфограмами в коренях.

Уживання спільнокореневих слів як засобу мовного зв'язку речень у тексті.

Творення складних слів.

Роль кореня слова у складанні загадок.

Практична робота. Докладний переказ текстів із використан­ням спільнокореневих слів (повторення і закріплення стилів, типів і жанрів мовлення).

Виконання морфемного розбору слова.

Виконання вправ на утворення спільнокореневих слів, будову вірних гнізд і ланцюжків; обґрунтування вивчених орфограм у коренях слів; переклад текстів українською з російської мови, порівняння коренів; визначення джерел творення слів, зокрема географічних назв.

Написання графічних диктантів.

Відгадування загадок, опираючись на лексичне значення коренів слів-підказок.

25. «Дивлюся на слово та й думку гадаю...» (2 год)

Особливості відмінкових форм слів. Прийменникова синонімія. Граматична форма звертань.

Образотворча роль і частота вживання граматичних форм слів. Засвоєння граматичних форм слів-термінів.

Практична робота. Докладний переказ тексту за виписаними в певних відмінкових формах словами.

Виконання вправ в ігровій формі на розрізнення граматичних форм слів, зокрема прийменникових конструкцій, звертань.

Дослідження граматичних форм слів у текстах художнього та науко­вого стилів.

Складання кросворда за вивченою темою.

26. «Хай слово мовлено інакше...» (4 год)

Однокореневі (словоформи), спільнокореневі та різнокореневі слова (синоніми, антоніми) як засоби увиразнення мовлення. Лексична (зокрема контекстуальна, фразеологічна), граматична (зокрема у формах слова, у прийменниках) синонімія та антонімія.

Практична робота. Виразне інтонування емоційно-забарвлених слів, фразеологізмів із метою передачі відтінків їх лексичних значень.

Складання віршованого діалогу, шаради за вивченою темою.

Виконання вправ на розрізнення синонімічних слів і словоформ із вказуванням на відтінки в їх значеннях; будову словоформи з виразним емоційним забарвленням; створення синонімічних рядів слів і словоформ стилістично нейтральних та стилістично забарвлених за допомогою словників (синонімів, антонімів, фразеологізмів).

Розшифровування ребусів за вивченою темою.

27. Щоб словам тісно, а думкам просторо (4 год)

Сила рідного слова. Стислість і точність висловлювання як вияв закону економії мовлення. Засоби ущільнення і розгортання висловлювання. Поняття про «нульовий» член речення (дієслова перебування і руху).

Риторичний повтор і лаконічність викладу думки як засоби впливу на слухачів.

Образна глибина метафор, порівнянь.

Практична робота. Редагування, зокрема згортання (ущільнення) висловлювань, шляхом уникання невмотивованих лексичних повторів, одноманітних за будовою речень, за допомогою займен­ників, граматичних синонімів, неповних речень, однорідних членів речення, форми родового відмінка, іменників спільного роду, прислівників тощо.

Виконання вправ на розгортання висловлювань з утворенням метафор, порівнянь; розпізнавання неповних речень, відновлення пропущених їх членів; аналіз словосполучень із відсутніми головними словами — дієсловами перебування і руху.

Рольова гра.

28. Я маю тільки те, що маю (4 год)

Морфологічні особливості окремих частин мови (іменників, що мають тільки однину чи тільки множину; іншомовних слів, що виявляють граматичні ознаки лише в реченні; безособових дієслів).

Уживання безособових дієслів, іменників, що мають тільки однину чи тільки множину, у публічних виступах.

Уживання слів, що мають тільки множину чи тільки однину, безособових дієслів для увиразнення основної думки художнього твору.

Рід і число в географічних назвах.

Практична робота. Виконання вправ (за допомогою словників) на дослідження морфологічних особливостей іменників, що мають тільки однину чи множину; іншомовних слів, що виявляють граматичні ознаки лише в реченні; безособових дієслів; розрізнення незмінних іншомовних слів; класифікацію безособових дієслів за значенням; аналіз ролі роду і числа в географічних назвах; конструювання правил.

Складання кросворда «Навпаки» і граматичних загадок за вивченою темою; відгадування загадок із визначенням роду слова-відгадки.

29. Немає дива, є дива (4 год)

Основна характеристика наголосу в українській мові («силовий наголос», «вільний наголос», «фонетичне слово», «рухомий наголос», «паралельне наголошування»). Омографи, омоформи та омофони. Логічний наголос.

Наголошування як засіб творення комічного; порушення правильного наголошування у ритмомелодиці віршів.

Практична робота. Виконання вправ (за допомогою орфоепічного, тлумачного, російсько-українського словників), що формують навички використання логічного наголосу виділення слів зі смисловим навантаженням; розрізнення ненаголошених й наголошених голосних, рухомого і нерухомого наголосів; вправ на дослідження відмінностей в наголошенні слів української та російської мов, особливостей омографів, омоформ та омофонів.

Складання повідомлення на соціокультурну тему із дотриманням правильного наголошування як риторико-мелодійної сторони мовлення та інших мовних норм.

Гра-естафета.

30. Чому крикливі слова стали реченнями (4 год)

Вигук як особлива частина мови. Міміка, жести, інтонація — супровідні засоби увиразнення і розрізнення вигуків за призначенням. Вигуки-слова і вигуки-речення. Вигук у ролі головних і другорядних членів речення.

Стилістично вмотивоване вживання вигуків у мовному етикеті (вітання, прощання, подяка, прохання, вибачення тощо).

Використання вигуків для надання висловлюванню експресії і виразності.

Звуконаслідувальні слова.

Практична робота. Виконання вправ на виразне інтонування вигуків у простих і складних реченнях; розрізнення вигуків-слів і вигуків-речень; побудову висловлювань і тексту з використанням звуконаслідувальних слів, наказово-спонукальних вигуків, вигуків емоційного забарвлення.

Складання висловлювань чи діалогу на соціокультурну тему з використанням вигуків як засобів переконливого й виразного мовлення.

Відгадування загадок, що мають вигуки.

Складання кросворда за вивченою темою.

31. Марафон у синтаксисі (4 год)

Речення-ліліпути (однослівні, двослівні тощо), речення-велетні (складні синтаксичні конструкції).

Стильова обумовленість уживання речень-ліліпутів і речень-велетнів.

Практична робота. Докладний переказ тексту інформаційного характеру.

Виконання вправ на побудову речень-ліліпутів і речень-велетнів за словом-відгадкою до ребусів; аналіз виражальних можливостей вигукових, заперечних, неповних, називних речень.

Складання діалогу на соціокультурну тему з використанням вивчених синтаксичних конструкцій.

Написання слухового й математичного диктанту за вивченою темою.

Гра-естафета.

32. Червоне світло на синтаксичному перехресті (4 год)

Синтаксичне членування мовлення. Загальні правила текстотворення. Логіка розвитку думки, синтаксична синонімія, уникання багатослів'я, одноманітних граматичних форм, невмотивованої інверсії.

Практична робота. Робота над текстом (переказ, висловлювання Думки про прочитане із використанням прислів'їв).

Написання відгуку на прочитану книгу. Виконання вправ на повторення вивчених пунктограм. Відгадування загадок і добір синонімів до слів-відгадок. Складання твору-роздуму на історичну (екологічну, морально, етичну) тему.

33. У граматиці сусідів вибирають (4 год)

Граматична могутність дієслова як присудка. Прийменники зі значенням різних відношень.

Збагачення активної лексики новими словами, зокрема словами-термінами.

Орфограми в дієсловах.

Дотримання правильного граматичного сполучення слів як передумова ораторського успіху.

Зображувально-виражальна роль дієслів у загадках, прислів'ях.

Практична робота. Виконання вправ на згортання вислову із заміною його словом-терміном; побудову прийменникових та безприйменникових словосполучень із дотриманням граматичних норм; аналіз ролі дієслів-присудків у побудові висловлювання; дослідження синонімічних прийменників, прийменників зі значенням різних відношень.

Складання тексту на соціокультурну тему з дотриманням мовних норм.

Складання прислів'їв чи приказок із поданих слів. Рольова гра.

34. Іменниковому роду нема переводу (4 год)

Субстантивація (морфологічна й синтаксична) як джерело творення іменників. Іменниковий суржик: русизми, англіцизми тощо. Іменникові неологізми в художніх творах.

Повторення вивченого про спільнокореневі слова, твірне слово, словотворчий афікс, способи словотворення.

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-).

Іменникові неологізми в художніх творах.

Практична робота. Складання усного повідомлення (твору на лінгвістичну тему) про суржик у сучасній українській мові, роль запозичених і незапозичених слів.

Виконання вправ (за допомогою словників) на перетворення дієслів в іменники; виправлення в тексті орфографічних помилок на вивчені правила; аналіз іменникової ролі прислівника й вигуку (синтаксичної субстантивації); добір до поданих слів спільнокореневих іменників, переклад українською русизмів, англіцизмів.

Робота над текстом: обґрунтування образотворчої ролі протиставлення в тексті художнього стилю; з'ясування прийомів творення іменникових неологізмів у художніх творах.

Розшифровування криптограм, розгадування кросвордів із визначенням у словах-відгадках (іменниках) граматичного роду.

35. «О слово рідне, хто без тебе я...» (4 год)

Безперервність процесу засвоєння мови. Мовленнєва майстерність — одна з важливих передумов успішного спілкування. Образ рідного слова. Явище мовного нігілізму.

Використання вивчених частин мови і видів речень для створення власних висловлювань. Побудова відповідей на уроках.

Майстерне володіння рідним словом — справа честі, запорука успішного спілкування.

Українська література — джерело збагачення активного словника людини.

Практична робота. Виконання вправ на засвоєння складових мовленнєвої майстерності: аналіз і складання текстів із використанням крилатих висловів, фразеологізмів; складання висловлювань різно­го комунікативного призначення (прохання, незгоди, самозахисту, подяки, заохочення тощо); аналіз образу рідного слова у творах класиків української літератури; побудова висловлювань на соціокультурну тему.

Виступ із власним проектом за вивченою темою.

36. Мандрівка в поетичний світ (4 год)

Пейзажна лірика і пейзажний живопис. Ритмомелодійні особливості поетичних текстів (ритм, рима); білий вірш.

Поетичність висловлювань промовця як засіб ефективного впливу на слухача.

Особливості пейзажних поетичних творів, білий вірш.

Практична робота. Виразне читання улюблених пейзажних віршів.

Складання усного твору-опису пейзажної картини із дотриманням мовних норм.

Добір до слів рими, складання віршів за пейзажною картиною; виконання вправ на пояснення змісту ролі ритмомелодійних засобів, аналіз ознак поетичних творів; визначення особливостей білих віршів; робота з деформованим віршованим уривком (з відновлюванням Рими й ритму).

Вікторина «Назви авторів вивчених пейзажних віршів».

37. Навчання як дослідження (4 год)

Поняття про дослідницьку діяльність. Відомі науковці-мовозавці. Види  досліджень (теоретичне, експериментальне; індивідуальне, групове, колективне; комбіноване).

Етапи дослідницької роботи (вибір теми; підготовка та проведення дослідження; узагальнення результатів). План роботи. Види учнівських повідомлень.

Корисні поради, як утримувати увагу слухачів під час виголошення повідомлення.

Правила ведення діалогу.

Практична робота. Підготовка повідомлення на одну з обраних тем

38. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (8 год)

Екскурсії до історичних, художніх, літературних музеїв. Участь у конкурсах, олімпіадах. Підготовка та проведення тема­тичних конкурсів, вікторин, свят, концертів, вечорів.

39. Підсумкове заняття (2 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.

Завдання на літо. Рекомендації щодо подальшої дослідницької діяльності.

 

 

 

 

                                    ПРОГРАМА ХОРЕОГРАФІЧНОГО ГУРТКА

                                    Пояснювальна записка

Хореографічне мистецтво є багатющим джерелом збагачення особистос-ті. Завдяки систематичній хореографічній освіті та вихованню учні набувають не тільки професійні навички, а збагачуються розвитком цілого комплексу рис: почуттям колективізму, працьовитості, витримки, чуйності, милосердя, що ду-же важливо на життєвому шляху.

Програма хореографічного гуртка розроблена на один навчальний рік для танцювальних гуртків Палацу (будинку, центру) дитячої та юнацької творчості. Пропонована програма початкового рівня передбачає засвоєння основ хореог-рафічного мистецтва дітьми без вікового обмеження.

Основне завдання програми – задовольнити зацікавленість дітей у вибра-ному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухо-вих навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографіч-ному навчанні.

Програма складається з основних розділів: основи музичного руху, еле-менти рухів екзерсису класичного та народно-сценічного танцю, танцювальні етюди та танці, а також відомості з народознавства.

Пропонований обсяг змісту програми забезпечує набуття учнем основних знань і навичок із хореографічного мистецтва, які надалі можна застосовувати як у побуті, так і в сценічній діяльності.

У практичній роботі доцільно навчальні години розподілити по семест-рах, орієнтуючись на навчально-тематичний план.

 

Організаційна та навчально-виховна робота

Хореографічний гурток може об'єднувати всіх бажаючих, але фізично здорових дітей. Групи формуються без вікового обмеження, оскільки дана про-грама орієнтована на перебування вихованця в гуртку один рік для загальної обізнаності та елементарного оволодіння ним загальнодоступними танцюваль-ними елементами. Якщо вихованець виявить зацікавленість у продовженні сво-го навчання, він може продовжити його в колективі з певного виду хореографі-чного мистецтва.

Заняття проводяться з розрахунку 2 години × 1 на тиждень. Всього 70 годин протягом навчального року. Оскільки в групах даного гуртка можуть бути діти різного віку, то керівник може поділити їх на підгрупи за віковою ознакою. Якщо діти починають займатися вперше в танцювальному гуртку в 10-12 років, для них залишається програма підготовчих вправ першого року на-вчання, але танцювальні етюди, постановки можуть бути більш складними за змістом на відміну від дітей віком до 7-8 років.

В одній групі повинно бути не більше 15 осіб. Заняття проводяться в залі, обладнаній станками. Зала повинна бути чистою, світлою, добре провітреною; підлогадерев'яною. Рояль (піаніно) повинен бути настроєний і поставлений так, щоб концертмейстер міг бачити вихованців.

Пропонована програма передбачає систематичний і послідовний розвиток усіх вихованців.

 

Навчально-тематичний план

 

№ з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Основи музичного руху

3

12

15

2

Екзерсис класичного танцю

-

15

15

3

Екзерсис народно-сценічного танцю

-

14

14

4

Відомості з народознавства

5

5

10

5

Танцювальні етюди та танці

-

16

16

 

Всього

8

62

70

 

 

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

 

І. Основи музичного руху (8 год.)

Колективно-порядкові вправи:

– вільне розміщення на площині;

– ознайомлення з поняттям «лінія», «рівняння», «інтервал», «коло»;

– повороти «ліворуч», «праворуч»

Ритмічні вправи:

– вслуховування в музичне звучання;

– відплескування сильної долі такту (разом, почергово):

– динамічні відтінки (форте – марширування з оплесками на «раз», піано – без оплесків).

II. Елементи екзерсису класичного танцю  (9 год.)

(Обличчям до станка):

– поняття про робочу та опорну ногу;

– вправи на розвиток м’язевого відчуття (розслаблення та напруга різних м'язе-вих груп);

– позиції ніг 1, 2, 3;

– Батман тандю вбік, вперед, назад;

– Демі пліє по 1, 2, 3 позиціях;

– Релеве по 1-й позиції;

– положення Ку де п'є (вперед, назад);

– Пасе по 3 позиції;

– підготовка до Балянсе.

ІІІ. Елементи екзерсису народпо-сценічного танцю  (5 год.)

(Обличчям до станка):

– притупи в положенні паралельно розташованих ступнів (одинарний, подвій-ний);

– переступання на кожну 1/8;

– підготовка до вірьовочки;

– підготовка до вихилясника;

– присядки для хлопчиків (пружинки, м'ячики, жабка).

середина

1. Уклін.

2. Позиції рук (підготовча, 1, 2).

3. 1-е пор де бра.

4. Положення рук на поясі за край спіднички в парі.

5. Стрибки звичайні, з підгинанням ніг (у позиції паралельно розташованих ступнів).

6. Легкі стрибки на одній нозі (друга – в положенні ку де п'є).

7. Приставний бічний крок.

8. Крок убік із присіданням у 3-ю позицію.

9. Па галопу.

10. Чосанка.

по к о л у

1. Танцювальний крок (па марше),

2. Перемінний крок.

3. Залітний крок. Крок «Веснянка».

4. Різновиди бігу (нога позаду взахліст, вперед, витягуючи коліно тощо).

5. Бігунець.

6. Підстрибування.

 

IV. Відомості з народознавства  (5 год.)

Основні жанри українських народних танців: хороводи, побутові, сюжетні.

Побутові танці, їх основні групи.

Різдвяна тема в українських танцях.

 

V. Танцювальні етюди та танці  (7 год.)

"Вовк та семеро козенят", "Курчата", "Музичні змійки", Метелиця".

Масові танці: "Козачок", "Веселі гуцулята".


ДРУГИЙ СЕМЕСТР

І.Основи музичного руху (5 год.)

Колективно-порядкові вправи:

– фігурне марширування (хода на високих півпальцях, на п'ятах з високо підня-тими колінами, з підскоком), різноманітні перебудови (з колони в шеренгу і на-впаки, з одного кола в два і навпаки, просування по внутрішньому та зовніш-ньому колі);

– поняття "ланцюжок", "зірочка", "плетінь", "равлик";

– правила та логіка побудови танцювальних малюнків (спочатку на марші, піз-ніше на підскоках, перемінному кроці...);

– танцювальні кроки в образах: оленя, журавля, лиса, кішки, ведмедя, пташки...

Ритмічні вправи:

– тривалість нот:

– відплескування тривалостей 2/4. 4/4;

– відплескування нескладних ритмічних малюнків по слуху:

– темп;

– такт, затакт.

II. Елементи екзерсису класичного танцю  (8 год.)

(обличчям до станка):

– перегинання під лопатками;

– демі пліє в поєднанні з батман ганяю;

– гранд пліє;

– батман тандю в усіх напрямках:

– батман жете в усіх напрямках:

– ронд де жамб партер (по точках):

– батман фондю:

– релевелянт (на 45*);

– гранд батман жете;

– поза круазе.

III. Елементи народно-сценічного танцю  (10 год.)

(обличчям до станка):

– припадання;

– вірьовочка;

– вихилясник:

– притуп (зальотний);

– присядки (з виведенням ноги вперед, присядка-розніжка):

– гусачок.

на середині

– уклін для дівчат та хлопчиків: привітальний, прощальний;

– пор де бра (перші три види);

– па де гаже (зв’яуючий крок):

– положення рук в українському танці;

– стрибки: соте, шонжман де п'є.

IV. Відомості з народознавства  (5 год.)

Зустріч весни на Україні. Свято Івана Купала.

Хороводи на тему природи з використанням розваг ("Марена", "А вже весна" та інші).

V. Танцювальні етюди та танці  (8 год.)

"Сороконіжка", "Чунга-чанга", "Перші кроки", " Веселі гуцулята".

 

 

 

 

                                        ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці повинні знати:

– танцювальний рух, ритмічна вправа виконується під музичний супровід;

– виражальні засоби музики впливають на ритмічну структуру виконання тан-цювального руху;

– основні танцювальні позиції.

Вихованці повинні вміти:

– визначати темп і характер музики, шо супроводжує танцювальні рухи;

– орієнтуватися на площині, координувати свої рухи з музичним супроводом;

– починати рух із початком звучання музики;

– виконувати танцювальні вправи, поклони.


Програма гуртка «Ансамбль»

Пояснювальна записка

У виховній роботі художньо-естетичного спрямування важливе місце займає естетичне  виховання. Хорове мистецтво с одним із засобів музично-творчого розвитку дітей, яке навчає вокально-хоровим прийомам виконання, формує почуття колективізму і дружби, сприяє гармонійному розвитку особистості.

Метою програми є виховання цілісної особистості, розвиток вокальних навичок, виховання любові до рідної землі.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує оволодіння основами академічного та естрадного вокально-хорового співу;

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виконання хорових і вокальних творів.

3.  Творчої, що забезпечує розвиток виконавської майстерності, вирі­шення творчих завдань; формування музичних, ритмічних, вокальних так і акторських здібностей, музично-естетичного смаку; розуміння і сприйняття високохудожніх творів хорової музики; потреби особистості у творчій самореалізації;

4.  Соціальної, що передбачає виховання любові до вокально-хорового мистецтва; розвиток громадсько-патріотичних почуттів; розуміння, сприйняття і наслідування національних традицій в українській коровій спадщині; навичок професійного та соціального партнерства.

Програма навчання й розвитку розрахована на учнів віком 12-14 років.

У гурток приймаються учні , які виявляють бажання до занять хоровим співом і виявили музично-ритмічні здібності мінімального рівня. Прийом дітей здійснюється за результатами тестування: ритмічного (про-плескати в долоні заданий ритм, марш під музику тощо), музичного (про­співати пісню за вибором дитини, повторити заданий мотив, проспівати задану ноту тощо), емоційно-образного (емоційні реакції на почуту мелодію, пісню).

Робота колективу планується та здійснюється за принципами інтегра­ції загальної середньої та позашкільної освіти, що передбачає поглиблен­ня міжпредметних зв'язків. Заняття у вокально-хоровому колективі значно доповнюють базові знання учнів з музики.

Однією з форм роботи у хорі можуть бути індивідуальні заняття з ви­хованцями. Заняття з вокалу необхідні для поліпшення усієї вокально-хо­рової роботи колективу та для досконалішого вивчення й освоєння техніки вокально-хорових навичок в індивідуальній роботі з дітьми. До занять із вокалу приймаються найобдарованіші діти з яскравими вокальними даними, або навпаки, діти, які мають вокально-хорові проблеми (затиснута щелепа, в'яла артикуляція тощо), які їм важко подолати на груповому занятті хору. Мета педагога  — розвивати усі вокально-хорові навички, необ­хідні під час співу, активно та систематично працювати над диханням вихованців, звукоутворенням,  звукоподачею  тощо. Необхідно співати нескладні вокальні вправи та вокалізи, вивчити декілька нескладних во­кальних творів, які юна співачка могла б виконати під час залікових занять або концертів.

У період з 12 до 14 років у вихованців проходить період мутації голосу який досить своєрідно виявляється і у хлопчиків, і у дівчаток, а тому педагог має розповісти дітям про ці зміни, пояснити, як правильно зберігати голос. Він має прослуховувати співаків для виявлення голосових змін і переводити їх з однієї партії в іншу.

Необхідно тактовно роз'яснювати маленьким співакам засоби збереження свого голосу (спів у невеликому діапазоні без напруження, виявлен­им контрольних місць у діапазоні, які іноді треба пропускати), рекомендувати їм консультації у лікаря-фоніатра тощо.

У художньому становленні колективу значну роль має робота над хо­рошім репертуаром. У роботі над ним потрібно звертати особливу увагу на виконання творів а сарреііа в найкращих зразках класичної спадщини, спів творів різноманітних стилів і напрямів українських і зарубіжних композиторів. Рекомендується прослуховування музичних творів під час відвідування оперного театру та філармонійних концертів. У співачок-старшокласниць, які мають досвід виконання в хоровому колективі, треба роз­ітнути відчуття та поняття стилю хорового твору, вміння аналізувати його. Кінцевим результатом роботи кожного учасника гуртка є концерт. Концертний виступ — це можливість виявити індивідуальність дитини-співака, Вміння використати всі ті навички, які вона набула протягом

Упродовж усього циклу навчання задля художньо-естетичного вихо­вання учнів і розширення їхнього загального світогляду мають проводитися зустрічі з композиторами, професійними музикантами та виконавцями, пе­регляд концертних і театральних програм, участь у різних фестивалях і конкурсах, екскурсії тощо.

Програма розрахована на 1 рік навчання (по 3 години на тиждень)

  

 

Навчально-тематичний план

Основний рівень

п/п

тема

Кількість годин

всього

теорія

практика

1

Вступне заняття. Організаційні заняття. Правила техніки безпеки

3

3

-

2

З історії розвитку вокального, хорового мистецтва України

6

6

-

3

Напрямки в музиці

9

6

3

4

Робота над розвитком музичних і вокальних здібностей.

15

-

15

5

Робота над репертуаром

57

-

57

6

Участь у масових заходах

15

-

15

7

Підсумкове заняття

3

-

3

 

разом

108

15

93

 

 

 

Зміст програми

1. Вступне заняття. Організаційні заняття. Правила техніки безпеки

Правила техніки безпеки – 3 год.

Знайомство. Ознайомлення з методом роботи гуртка, організаційні питання. Правила техніки безпеки і поведінки. Розповідь про вокальний спів та ансамбль.

2. З історії розвитку вокального, хорового мистецтва України – 6 год.

Розповідь про історію вокального співу, визначних вокалістів України, про музичне мистецтво загалом.

3. Напрямки в музиці – 9 год.

Ознайомлення гуртківців з основними напрямками в музиці: реп, рок, блюз, джаз, тощо.

4. Робота над розвитком музичних і вокальних здібностей – 15 год.

-Поспівки для розширення діапазону;

-Спів у терцію;

-Музичні стрибки по інтервалам;

-Робота над правильним диханням;

-Робота над правильним звукоутворенням;

-Розспівки різноманітної складності;

-Багатоголосні музичні вправи.

5 робота над репертуаром – 57 год.

Розучування пісень ,робота над текстом. Робота над складними місцями, фразами, скачками. Спів багатоголосся.

6. участь у масових заходах – 15 год.

Виступи на конкурсах, концертах, фестивалях, святах річного циклу:

-         «Свято першого дзвоника»

-         «Свято вчителя»

-         «День писемності»

-         «Вечорниці»

-         «Кобзареве слово»

-         «Новорічні свята»

-         «Грайлива веселка»

-         «8 березня»

-         «Творчий звіт» і т.д.

7 підсумкове заняття – 3 год.

Підбиття підсумків досягнень за рік. Перегляд відео з виступами, їх аналіз.

Звітний концерт колективу

 

Прогнозований результат


Учні мають знати:

-         Будову пісні, як вокально-музичного твору;

-         Основи вокально-естрадного мистецтва;

-         Історію розвитку сценічного костюма, мати уявлення про декоративну косметику та імідж співака.

Учні мають вміти:

-         Орієнтуватися у сфері сучасної музики;

-         Відрізняти високохудожні твори від низькопробних;

-         Володіти навичками естрадного, академічного та народного співу;

-         Емоційно переводити зміст тексту пісні у відповідні форми виразності;

-         Виконувати вправи та фрагменти творів із використанням різних вокальних прийомів;

-         Добре розуміти характер творів, які виконуються, передавати їхній зміст і емоційний настрій слухачам;

-         Поводити себе на сцені невимушено та впевнено;

-         Користуватися звукопідсилювальною апаратурою та мікрофонами.

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

 «Військово - патріотичноїпісні»

1 рік навчання

Початковий рівень

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вокального гуртка розрахована на учнів молодших класів навчальних закладів, які люблять пісню та хочуть навчитисьспівати.

Метою програми є розвиток естетичних здібностей дітей, формування військово-патріотичних почуттів засобами народної пісні тощо.

Програма розрахована на 1 рікнавчання і передбачає 70 годин (2 години на тиждень).

Програма вокального гуртка Авдеєва Л.Р., яка схвалена комісією з проблем позашкільноїосвітинауково-методичної ради з питань освіти МОН України (протокол №3 від 21.06.2007р.) модифіковано з урахуванням особливостей закладу, віку та рівня підготовки вихованців.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТТЯ

ТЕМА ЗАНЯТЬ

Кількість годин

теорія

практика

разом

1

Вступ

-

2

2

2

Робота над постановкою голосу

4

2

6

3

Історія виникнення української народної пісні

2

2

4

4

Історичні пісні

2

6

8

5

Козацькі пісні

2

4

6

6

Пісні військової пори

2

10

12

7

Збирання пісенного фольклору (військово-патріотична тематика)

-

8

8

8

Пісні сучасних українських композиторів

2

10

12

9

Концертна діяльність групи

-

10

10

10

Підсумкові заняття

-

2

2

 

ВСЬОГО

 

 

70

 

 

Програма

1.                     Вступ (2 години)

Народна пісня – це народна історія, жива, яскрава, сповнена барв, істини, яка розкриває все життя народу. Це неосяжне розумом але відчутне серцем, диво, органічно поєднане з природою.

2.                     Робота над постановкою голосу (6 годин)

Вправи на дихання, артикуляційні вправи, вправи для чіткої дикції, вправи для розвитку діапазону.

3.                     Історія виникнення української народної пісні (4 години)

Пісня – це і поезія , і історія, і літопис життя. Народний побут, народний характер, усі найтонші відтінки почуттів, хвилювань, страждань, радощів – усе це розкривається у цих піснях. Народна пісня завжди історична, бо вона ні на мить не відривалася від життя і завжди відповідала своєму часу.

4.                     Історичні пісні (8 годин)

Історична пісня славить минуле, його героїв, знайомить з історичними особами, звеличує їхні подвиги та прагнення до волі, змальовує мужність і силу нашого народу.

5.                     Козацькі пісні (6 годин)

Козацькі пісні , сповнені патріотизму, пройняті любов’ю до народу, прославляють подвиги славних синів України, їхню віру в щасливе майбутнє, прагнення до волі і щастя.

6.                     Пісні військової пори (12 годин)

В цих піснях оспівують славні подвиги захисників держави. Вони допомагали військовим зібрати сили і виграти останній бій, вони нагадували про рідних і близьких, заради яких треба було виживати. Ці твори служать цілям стройового навчання та патріотичного й естетичного виховання.

7.                     Збирання пісенного фольклору (військово-патріотична тематика) (8 годин)

Навчати дітей збирати та зберігати перлини пісенної народної творчості (військово-патріотичні пісні). Записувати їх та розучувати на заняттях.

8.                     Пісні сучасних українських композиторів (12 годин)

В цих творах звучить любов до землі, до батьків, до рідної домівки, які розповідають про наші святині, про чисті і ніжні почуття, про патріотизм народу, про мужність і відвагу воїнів.

9.                     Концертна діяльність групи (10 годин)

Участь групи в заходах пізнавально-виховного характеру. Участь в концертах, конкурсах художньої самодіяльності шкіл міст.

10.                 Підсумкове заняття (2 години)

Підведення підсумків вивченого протягом року.

 


 

Навчальна програма гуртка

козацько–лицарського виховання «Джура»

 

5 років навчання 

Пояснювальна записка

Дана програма розрахована для роботи з учнями 5-10 класів і визначає основи підготовки школярів відповідно засад національно-духовного, військово-патріотичного виховання та підготовки до виконання Конституційного обов’язку – захисту Вітчизни, участі в І та ІІ етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").

Програма гуртка направлена на використання елементів козацької педагогіки, використання досвіду наших предків по вихованню підростаючого покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі», який передбачає:

-     любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, побратимстві, віддане ставлення до Батьківщини-України;

-     готовність захищати слабших, молодших;

-     шляхетне ставлення до дівчини, Матері, Жінки, Бабусі;

-     непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності;

-     відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави;

-     турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі;

-     цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, можливостей свого організму;

-     уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти;

-     не шкодити своїми діями іншим.

Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.

Усі заняття в гуртку спрямовані на поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських християнських цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів.

У гуртку козацько–лицарського виховання "Джура" учні ознайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю, вивчають історію запорізького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою роботою, військово–прикладними видами спорту, відродженням військово-спортивного мистецтва та народних мистецьких традицій, готують себе до служби в лавах Збройних Сил України (ЗСУ).

Більшість занять носить практичний характер з елементами змагань та інтелектуальних ігор. Програма орієнтує вчителя-наставника, керівника гуртка на виховання національної свідомості, духовно багатої зорієнтованої на творчу діяльність особистості, щоб вона змогла знайти себе в сучасному суспільстві. У гуртку виховується розвинена людина зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем та чистою совістю.

Вивчення матеріалу програми передбачається учнями 5–10 класів. На її засвоєння відводиться 72 або 105 годин.

         Зміст програми структурований за  розділами:

1.                Вступ.

2.                «Мій рідний край».

3.                «Гей ви, хлопці, славні запорожці».

4.                Духовні цінності запорізьких козаків.

5.                Учнівське (дитяче) самоврядування.

6.                «Козацькому роду нема переводу».

7.                «Козацькими стежками».

8.                Від козацьких забав до олімпійських вершин.

9.                «Слава козацька не вмре, не загине…..».

10.           Підсумкове військово–спортивне свято

Розподіл годин у програмі гуртка є орієнтовним, керівник гуртка може змінювати їх, плануючи свою роботи, враховуючи регіональні аспекти.

Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок учнів здійснюється під час виконання практичних завдань, а також у формі вікторин, конкурсів  та змагань.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Гуртківці повинні знати:

-     основні питання історії України, козацтва і рідного краю;

-     культуру та побут українців;

-     обряди і звичаї українського народу, церковні і народні свята;

-     історичні та культурні пам’ятки рідного краю;

-     видатних діячів українського козацтва, культури, науки і мистецтва;

-     основи дитячого самоврядування;

-     основні аспекти спортивних єдиноборств, туризму, спортивного та туристського орієнтування;

-     основи стройової підготовки;

-     правила та види стрільби із пневматичної зброї;

-     види техніко–тактичних дій на місцевості;

-     основи надання долікарської допомоги, проведення рятувальних робіт;

-     санітарно–гігієнічні норми;

-     правила безпеки життєдіяльності учнів під час занять, екскурсій та змагань;

-     правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03. 2006 р. № 237, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2006 р. за № 660/2534).

 

Гуртківці повинні вміти:

-     працювати з різними джерелами інформації;

-     збирати, фіксувати народознавчі матеріали;

-     проводити спостереження за природою, орієнтуватись на місцевості;

-     освоїти елементи народних єдиноборств;

-     подавати команди та діяти в строю;

-     стріляти із пневматичної зброї;

-     користуватись засобами індивідуального захисту;

-     облаштовувати привали, табори, біваки;

-     готувати страви національної кухні (козацький куліш, борщ, кашу, деруни тощо);

-     розподіляти обов’язки у групі залежно від завдань;

-     брати участь в концертах, фестивалях, виставках, народознавчих заходах;

-     надавати першу медичну допомогу;

-      готувати творчі роботи.

 

 

 

Перший рік навчання

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

Назва розділу

Кількість годин

72 год.

105 год.

Всього

теоре-тичних

прак-тичних

Всього

теоре-

тичних

прак-тичних

1.      

Вступне заняття

1

1

-

1

1

-

2.      

«Мій рідний край». Вивчення історії рідного краю

5

3

2

7

3

4

3.

«Гей ви, хлопці, славні запорожці». Вивчення історії запорізького козацтва

10

3

7

14

4

10

4.

Духовні цінності запорізьких козаків

9

2

7

15

4

11

5.

Учнівське (дитяче) самоврядування. Створення рою. Вибори ройового.

2

-

2

2

-

2

6.

«Козацькому роду нема переводу». Відродження військово-спортивного мистецтва українського козацтва

11

5

6

16

5

11

7.

«Козацькими стежками». Туристсько-краєзнавча робота

14

2

12

18

3

15

8.

Від козацьких забав до олімпійських вершин

9

1

8

14

1

13

9.

«Слава козацька не вмре, не загине…..». Відродження народних мистецьких традицій

8

2

6

12

3

9

10.

Підсумкове військово–спортивне свято (ПВД–похід вихідного дня)

3

-

3

6

-

6

РАЗОМ

72

19

53

105

24

81

                 

        

Дводенний туристсько–краєзнавчий похід з однією ночівлею (рейд за козацькою легендою) проводиться поза сіткою годин в канікулярний час – 14 годин.

 

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

1.     Вступне заняття 

         Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Правилами безпеки життєдіяльності під час занять, екскурсій та змагань. Правила поведінки в навчальному кабінеті, спортзалі, спортивному майданчику, у навчальному закладі. Правила дорожнього руху. Правила проведення туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю.

 

2.  «Мій рідний край». Вивчення історії рідного краю

         Знайомство з рідним селом, містом, історією його виникнення, існування. Перекази старожилів. Міфи та легенди. Етнографічні особливості. Видатні особистості – вихідці із нашого краю. Збір цікавого історико–етнографічного матеріалу. Розкриття «білих плям історії» свого краю.

Практичне заняття.

Проведення екскурсій та походів з активним способом пересування.

 

3. «Гей ви, хлопці, славні запорожці». Вивчення історії запорізького козацтва

         Вивчення побуту, місця проживання запорозьких козаків. Поняття «козак», його морально–психологічна суть. Козацьке побратимство, Кодекс лицарської звитяги та лицарської честі. Історична література, думи, перекази, міфи, пісні, приказки та прислів’я про козаків. Історія місцевих козацьких осередків або інших учасників визвольних змагань за волю і незалежність України.

Практичне заняття.

Проведення екскурсій та туристсько-краєзнавчих подорожей з активним способом пересування.

 

4. Духовні цінності запорізьких козаків

         Козацький рівень культу Роду і народу, культ Батька–Матері, Дідуся–Бабусі. Батько–захисник сім’ї, творець історії, державності. Рівноправність української сім’ї. Мати–Брегиня роду. Значення християнської віри для козаків – служити Богові, Батьківщині, Ближньому. Родинні свята («Роде наш красний» тощо).

         Практичне заняття.

         Святкування Покрови Пресвятої Богородиці. 14 жовтня – День українського козацтва. Участь у інших державних та національних святах.

 

5. Учнівське (дитяче) самоврядування. Створення рою. Вибори ройового.

         Козацька Рада (Козацьке коло) – створення дитячого об’єднання за зразком козацьких об’єднань – рою. Вибори ройового отамана.

        

 

Практичне заняття.

         Свято Козацької Ради (урочисте свято із залученням батьків, усього навчального закладу, громадскості та місцевої влади, козацьких представників за окремим сценарієм).

 

6. «Козацькому роду нема переводу». Відродження військово-спортивного мистецтва українського козацтва

         Найкращі риси козаків: вірність і відданість, здатність до незламної дружби, відстоювання особистої свободи та свободи народу. Виховання прагнення розвинути в собі силу і дух, міцний фізичний гарт. Елементи загартування організму.

         Народні ігри та забави. Історичні витоки козацьких єдиноборств та їх основні види. Основи військового впоряду. Стрій і пісня.

         Практичне заняття.

         Вивчення дитячих ігор за змістом збірника українських народних дитячих ігор «Котилася торба», упорядник О. С. Яремійчук. - К: «Веселка», 1990 р. (інші видання). Огляди–змагання військово–спортивного вишколу.

 

7. «Козацькими стежками». Туристсько-краєзнавча робота

         Природа рідного краю. Опанування початкової туристсько–спортивної майстерності: карта, компас, туристське орієнтування та поняття азимуту, в’язання вузлів, встановлення намету, види багать, бівак. Вибір району подорожі. Дозвілля в туристському поході (у рейді за козацькою легендою).

         Практичне заняття.

         Похід «До козацького кулешу». Козацькі ігри та забави, змагання з основних видів фізичной культури, конкурс пісні та танцю. «Козацька ватра».

8. Від козацьких забав до олімпійських вершин

         Самовдосконалення фізичного стану. Фізична культура і спорт. Загальнофізичні вправи та ранкова гімнастика. Метання на відстань і в ціль (предмети відповідно до вікових особливостей гуртківців). Човниковий біг, стрибки в довжину та із скакалкою. Комплексні силові вправи. Основи верхової їзди, плавання (при можливості). Обладнання стрілецького тиру. Початкові навички стрільби із пневматичної зброї.

         Практичне заняття.

         Участь у спортивних змаганнях.

 

9. «Слава козацька не вмре, не загине…». Відродження народних мистецьких традицій

         Основи пошуково–дослідницької роботи. Обрядові свята кожної пори року: колядки, щедрівки, зажинки, обжинки, першої борозни, веснянки. Свято Різдва (вертеп), «Калиновий цвіт» тощо.

         Практичне заняття.

         Участь у концертах, фестивалях, виставах.

10. Підсумкове військово–спортивне свято (ПВД–похід вихідного дня)

Другий рік навчання

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

Назва розділу

Кількість годин

72 год.

105 год.

Всього

теоре-тичних

прак-тичних

Всього

теоре-

тичних

прак-тичних

1.

Вступне заняття

1

1

-

1

1

-

2.

«Мій рідний край»". Подорож по карті козацької України.

5

3

2

7

3

4

3.

«Гей ви, хлопці, славні запорожці». Вивчення історії запорізького козацтва

8

3

5

12

4

8

4.

Духовні цінності запорізьких козаків

9

2

7

15

4

11

5.

Учнівське (дитяче) самоврядування. Велике Козацьке коло (Козацька Рада). Структура самоврядування